Skills sp. z o.o.

PRINCE2®,a Agile PM® – jak wybrać?

PRINCE2®,a Agile PM® – jak wybrać?

Licencja: Marta Pogorzelska-Nędzi

Rola Kierownika Projektu

Kierownik Projektu staje się kluczową rolą jeśli chodzi o wprowadzanie zmian w organizacji. Niektóre z organizacji określają metodykę realizacji swoich projektów. Dla innych z nich Kierownik Projektu odpowiadając za projekt odpowiada również za wybór odpowiedniej metody zarządzania projektem.

Wybór metodyki

Wybierając metodykę zarządzania projektami do realizacji swojego projektu trzeba spojrzeć na kilka kryteriów. Wśród jednych najbardziej popularnych z metod znajdują się: PRINCE2® i Agile PM®, których porównanie znajduje się poniżej.

PRINCE2®

 

Agile PM®
Zarządzanie projektemtradycyjne – kaskadowezwinne
Cele projektuzakres, czas, budżet, jakość, korzyści, ryzykozakres, czas, budżet, jakość
Cele stałeczas, budżet, jakość
Cele elastycznezakres, czas, budżet, jakość, korzyści, ryzykozakres
Tolerancjezakres, czas, budżet, jakość, korzyści, ryzykozakres
Strony interesówbiznes, użytkownik, dostawcabiznesowe, techniczne, zarządcze, procesu
Role w projekcie3 poziomy: Komitet Sterujący, Kierownik Projektu, Kierownicy Zespołu3 poziomy (projektu, Zespołu Rozwoju Rozwiązania, wspierające)
Role w zespole wytwórczymKierownik zespołuLider zespołu, Analityk biznesowy, Ambasador biznesowy, Twórca rozwiązania, Tester rozwiązania
Pryncypia78
Procesy71 (6 faz składających się na niego)
Tematy7brak
Dostosowanie do środowiska projektuRozdział 4 podręcznikaRozdział 24 podręcznika
Produkty26 produktów zarządczychbiznesowe, techniczne, zarządzania

 

Cele metodyki

PRINCE2®

Jedna z metod tzn. PRINCE2® służy do tradycyjnego zarządzania projektami. Oznacza to, że kluczowym celem jest dostarczenie zakres projektu w określonym czasie, budżecie, spełniając wymagania jakościowe, przy określonym poziomie ryzyka tak by możliwe było dostarczenie korzyści.

To oznacza jednak, że jeśli pojawiają się problemy w projekcie to są one rozwiązywane z wykorzystaniem dodatkowego budżetu, czasu lub z obniżeniem kryteriów jakościowych.

W tym celu możliwe jest określenie tolerancji (dopuszczalnego odchylenia nie wymagającego przekazywania do wyższego poziomu zarządzania) w postaci zakresu, budżetu, czasu, kryteriów jakościowych, poziomu ryzyka, oraz korzyści.

Agile PM®

Druga z nich tzn. Agile PM® jest przedstawicielką nurtu zwinnego zarządzania, w którym zarówno budżet, czas, jak i jakość rozwiązania są sztywno ustalone na początku projektu. Za to zarządzanie w przypadku pojawiających się problemów polega na sterowaniu zakresem w oparciu o spriorytetyzowane w oparciu o MoSCoW wymagania.

Priorytetyzacja MoSCoW definiująca priorytety: M (must) – musi być, S (should) – powinno być, C (could) – może być, W (will not) – nie będzie tym razem, pozwala na określenie, które wymagania można pominąć w realizacji projektu, by dostarczyć na czas, w budżecie i zgodnie z wymaganiami.

W tym przypadku tolerancja (dopuszczalne odchylenie nie wymagające przekazywania do wyższego poziomu zarządzania) może zostać określona tylko w postaci priorytetu wymagań tzn. nie dostarczenie wymagań C jest w ramach tolerancji.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wymagań o priorytecie M lub S taki problem musi zostać koniecznie przekazany do Kierownika Projektu, który powinien skonsultować go z innymi rolami na poziomie projektu.

Interesariusze i role w projekcie

Interesariusze w PRINCE2®

W przypadku PRINCE2® metodyka wyróżnia 3 strony interesów: użytkownika, dostawcę i biznes.

Użytkownik reprezentuje osoby, które będą użytkować dostarczony produkt co oznacza, że powinny zostać zaangażowane do określenia jakie wymagania produkt powinien spełniać, oraz jakie korzyści te wymagania przyniosą. Po projekcie Użytkownik jest odpowiedzialny za doprowadzenie do powstania korzyści, które były deklarowane przed projektem.

Strona Dostawca odpowiada za zapewnienie odpowiednich zasobów koniecznych do wytworzenia produktu.

Strona Biznes z kolei odpowiada za porównanie korzyści, o których mówi Użytkownik z kosztami deklarowanymi przez Dostawcę i podejmowanie decyzji w oparciu o Uzasadnienie Biznesowe czy projekt jest wart dalszej realizacji.

W projekcie wyróżnia się trzy poziomy zarządzania tzn. Komitet Sterujący, Kierownik Projektu, Kierownik Zespołu.

Na poziomie wytwórczym jedyną rolą definiowaną w metodyce jest rola Kierownika Zespołu, którego rolą jest przyjmowanie pracy od Kierownika Projektu, zarządzania pracami zespołu i regularne raportowanie, oraz rozliczanie się przed Kierownikiem Projektu z wykonanej przez zespół pracy.

Interesariusze w Agile PM®

Agile PM® definiuje 4 strony interesów: biznes, techniczną, zarządczą, oraz procesową.

Podczas kiedy strona biznesu jest zbieżna z rolą biznesu w PRINCE2® reprezentuje ona jednocześnie użytkowników rozwiązania.

Strona techniczna reprezentuje osoby, które potrafią określić sposób wytworzenia i  wytworzyć rozwiązanie.

Kierownik projektu i Lider zespołu to dwie role, które reprezentują stronę zarządczą w projekcie.

Stronę procesową reprezentują Agile coach i Facylitator czyli 2 role, które zajmują się tym, by stosowane były odpowiednie procesy do zarządzania projektem i warsztatów facylitowanych.

W projekcie wyróżnia się 3 poziomy: projektu, Zespół Rozwoju Rozwiązania, oraz role wspierające.

Na poziomie Zespołu Rozwoju Rozwiązania znajdują się role potrzebne do określenia szczegółowych wymagań i zrealizowania:

  • Rola Ambasadora Biznesowego reprezentuje biznes i doprecyzowuje wymagania określone na poziomie całego projektu.
  • Analityk Biznesowy zapisuje wymagania precyzowane przez Ambasadora Biznesowego tak by były zrozumiane przez role techniczne.
  • Wytwórca Rozwiązania to rola, która realizuje wymagania.
  • Tester Rozwiązania to rola, która odpowiada za techniczne testowanie rozwiązania.
  • Lider Zespołu jest wybierany przez pozostałe role po to by koordynować prace i kontaktować się z Kierownikiem Projektu w imieniu zespołu.

Konstrukcja metodyk

Również elementy konstrukcyjne obu metod nie są bardzo od siebie różne. Zarówno w PRINCE2® jak i Agile PM® zawierają w sobie pryncypia czyli zasady. Przy czym w przypadku pierwszej z nich pryncypia pozwalają poznać czy projekt jest zgodny z PRINCE2® (bo każde z pryncypiów musi być w nim zastosowane). W przypadku drugiej nie spełnienie pryncypiów powoduje ryzyko dla projektu i naraża projekt na porażkę.

Obydwie metodyki bazują na procesach.  Z tym, że w PRINCE2® znajdziemy ich 7, a w Agile PM® tylko 1, który jest podzielony na fazy. Obie metody opisują jak dostosować metodyki do środowiska, w którym projekt jest realizowany i udzielają wskazówek jak dopasować elementy metodyki do projektu.

Również w przypadku produktów obie metodyki jest określają. PRINCE2® wyróżnia 3 rodzaje produktów zarządczych czyli służących do zarządzania: bazowe (są tworzone w kolejnych wersjach), zapisy (informacje dopisywane są w jednej wersji produktu np. Rejestr Ryzyk) i raporty (o stanie prac lub produktów). Zawartość produktów można znaleźć w dodatku A podręcznika.

Agile PM® definiuje z kolei 3 rodzaje produktów tzn. produkty biznesowe (reprezentujące punkt widzenia biznesu), produkty techniczne (opisujące techniczne aspekty projektu), produkty zarządcze (pozwalające na zdefiniowanie sposobu zarządzania projektem).

Wybór metodyki

Jak można zauważyć obie metody mają bardzo podobne elementy konstrukcyjne i zaangażowanych interesariuszy.

Wybór podobnie jak w przypadku narzędzi do pracy trzeba oprzeć na celu, który chce ktoś osiągnąć: PRINCE2® do projektów tradycyjnych lub Agile PM® do projektów realizowanych zwinnie.

 

Zobacz wersję angielską na: www.skills2004.eu 

© 2023, Tomasz Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Jestem na:

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.