Skills sp. z o.o.

Jak wybrać i ocenić szkolenie akredytowane? (PRINCE2®, AgilePM®, Facilitation)

Jak wybrać i ocenić szkolenie akredytowane? (PRINCE2®, AgilePM®, Facilitation)

 

Szkolenia akredytowane PRINCE2®, AgilePM®, Facilitation

Szkolenia akredytowane to szkolenia w których zewnętrzna organizacja weryfikuje jakość szkolenia nadając uprawnienie do prowadzenia szkoleń firmie szkoleniowej.

Organizacje akredytujące mają systemy akredytacji, które różnią się dogłębnością weryfikacji wymogów.

Niektóre z nich sprawdzają wewnętrzne procesy szkoleniowe, materiały szkoleniowe, oraz kwalifikacje trenera.

Ta procedura sprawdza jednak tylko to czy organizacja szkoleniowa zapewnia minimalne wymagania odnośnie jakości szkolenia.

Podobnie jest w przypadku samochodów, które muszą zostać dopuszczone do ruchu ulicznego, dzięki zweryfikowaniu podstawowych wymagań. Jednak jak wiemy samochodem nazywamy różne pojazdy, które po drogach się poruszają. Spotkamy zarówno różne marki samochodów, jak i różne wersje ich wyposażenia.

Tak samo w przypadku szkoleń akredytowanych. Możemy znaleźć szkolenia akredytowane z różnych produktów, jak i różne warianty samych szkoleń.

Dwie dosyć popularne obecnie akredytacje na polskim rynku są przyznawane przez:

Proces akredytacji PRINCE2®, AgilePM®, Facilitation

W obu przypadkach akredytacja szkolenia wymaga de facto procesu zatwierdzenia całej firmy szkoleniowej (an. Accredited Training Organization) ponieważ sprawdza się w nim:

 1. Procesy wewnętrzne dotyczące organizacji i realizacji szkoleń.
 2. Materiały szkoleniowe wykorzystywane w trakcie zajęć pod kątem zgodności z Sylabusem danej metody np. PRINCE2®, AgilePM®, Facilitation, Service Automation Framework®).
 3. Doświadczenie, sposób prowadzenia szkoleń, oraz umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera. Trener zatwierdzony (ang. Approved Trainer) to osoba, która musi zdać egzaminy z danej metody przy podwyższonym progu egzaminacyjnym, posiadać organizację akredytowaną, która go sponsoruje, a następnie przejść przez proces zatwierdzenia.

Te wszystkie wymogi muszą zostać spełnione przez organizację szkoleniową zanim zacznie prowadzić szkolenia akredytowane. To może spowodować, że osoba porównująca ze sobą szkolenia akredytowane, uzna kryterium ceny za najlepsze przy wyborze.

Zdrowy rozsądek może sugerować, że skoro mamy do czynienia z usługą o tej samej jakości to wybór najtańszej oferty jest najbardziej racjonalny. I tu pojawiają się problemy….

Znamy przecież historie kiedy ktoś kierujący się najniższą ceną samochodu naraził się na wysokie koszty eksploatacji, a zamiast rozkoszować się bezproblemową jazdą większość czasu spędza w warsztatach samochodowych.

Jak uniknąć przykrych niespodzianek?

Jak wybrać szkolenie akredytowane PRINCE2®, AgilePM®, Facilitation

 

W przypadku inwestycji w swoje kompetencje dobrze jest wziąć pod uwagę inne kryteria niż tylko cena. Jeżeli traktujemy swój udział w szkoleniu jako inwestycję to spodziewajmy się również wynikających z niej korzyści.

Literatura fachowa (w tym Agile PM® i PRINCE2®) sugerują przeanalizować w przypadku inwestycji koncepcję Uzasadnienia Biznesowego. Polega ona na porównaniu ze sobą kosztów, które musimy ponieść z korzyściami, które możemy uzyskać.

Koszty szkolenia akredytowanego PRINCE2®, AgilePM®, Facilitation

W przypadku szkolenia akredytowanego koszty bezpośrednie mogą obejmować:

 • Opłata za pracę trenera,
 • Opłata materiały szkoleniowe,
 • Opłata za podręcznik metody (o ile dostawca usługi go zapewnia),
 • Opłata za egzamin z danej metody i opłata za ponowne podejście do egzaminu (jeżeli zajdzie taka konieczność).

Po stronie kosztów pośrednich należy dodać również:

 • czas spędzony na szkoleniu, a nie na pracy z klientami (w przypadku firm konsultingowych to jest znacząca pozycja,
 • czas konieczny do zdawania egzaminów i ponownego zdawania egzaminów (jeżeli zajdzie taka konieczność).

Korzyści szkolenia akredytowanego

Po stronie korzyści uczestnika można uwzględnić:

 • zwiększone dochody osoby posiadającej odpowiednie kompetencje potwierdzone certyfikatami, co może wynikać z podwyżki u obecnego pracodawcy lub nowego, wyższego wynagrodzenia u kolejnego,
 • zachowanie obecnego stanowiska pracy w przypadku, gdyby brak kompetencji był powodem zwolnień w organizacji.

Po stronie korzyści organizacji można zaliczyć:

 • oszczędności wynikające ze sprawniejszej realizacji zadań przez szkolonego pracownika,
 • dodatkowe przychody jeśli wymagane kompetencje są kluczowe do zdobycia nowych zleceń przez pracodawcę.

To jednak nie koniec analizy uzasadnienia dla szkolenia akredytowanego. Kluczowym elementem jest również ryzyko związane z samą inwestycją.

 

Ryzyka szkolenia akredytowanego

Dobrze być świadomym ryzyk by uniknąć przykrych niespodzianek:

 1. udział w szkoleniu pracownika nie musi się przełożyć na mierzalne korzyści dla organizacji nawet jeśli pracownik otrzyma wymagany certyfikat,

Część szkoleń akredytowanych nie skupia się na stosowaniu danej metody w praktyce, a na przygotowaniu uczestników do samego egzaminu. Można poznać te szkolenia po tym, że podręcznik metody nie jest wykorzystywany w trakcie szkolenia, a uczestnicy uczą się ze skryptów. Taki pracownik nie ma dobrej znajomości metody (często nie widział nawet podręcznika), więc nie będzie w stanie jej potem zastosować. Pomimo tego pracownik może z posiadanym certyfikatem zmienić pracodawcę, pozostawiając obecnego z poniesionym na jego szkolenie wydatkiem.

 1. uczestnik nie musi zdać egzaminu za pierwszym razem,

Szkolenia akredytowane przygotowują do zdania egzaminów z danej metody. Jednak nie istnieje z góry określona pula przykładowych pytań egzaminacyjnych, która pozwoliłaby poznać wszystkie pojawiające się na egzaminie pytania. Z tego względu ważne jest by uczyć się z podręcznika metody. Ta znajomość książki pozwala uniknąć przykrego doświadczenia niezdania egzaminu, które podważa wiarę w siebie samego pracownika. Jest jednak dodatkowym kosztem, który musi sfinansować pracownik lub pracodawca. Koszt egzaminu dodatkowego nie obejmuje jednak czasu, który pracownik musi poświęcić na kolejne podejście do egzaminu, zamiast poświęcić go klientom lub swoim obowiązkom zawodowym.

 1. Uczestnik otrzyma powierzchowną wiedzę nie przydatną organizacji w jej działaniu.

W procesie zatwierdzenia sprawdzana jest wiedza trenera akredytowanego dotycząca aktualnej wersji metody. Ta wiedza wystarcza do uzyskania odpowiednich uprawnień. To co jednak posiadają doświadczeni trenerzy to znajomość nie tylko aktualnej, ale również poprzednich wersji. Jest to ważne ze względu na zrozumienie dlaczego metoda, której trener naucza rozwija się i wspiera to stosowanie nowej wiedzę w miejscu pracy delegowanego na szkolenie pracownika.  Dodatkowo trener z praktycznym doświadczeniem potrafi z płaskiej wiedzy metody stworzyć trójwymiarowy model powodując lepsze zrozumienie metody i łatwiejsze jej wdrożenie w praktyce.

 1. Szkolenie wcale nie musi się odbyć w podanym terminie

Kierując się najniższą ceną szkolenia otwartego obniżamy prawdopodobieństwo tego, że do tego szkolenia w podanym terminie dojdzie. Rentowność szkoleń liczona jest na podstawie ilości uczestników. Im niższa jest liczba cena szkolenia na uczestnika tym mniejsza rentowność, a to powoduje, że na kilka dni przed terminem planowanego szkolenia dowiemy się, że ono się nie odbędzie. To powoduje oczywiście konsekwencje po stronie firmy szkoleniowej, ale również negatywne skutki po stronie uczestnika i jego organizacji. W przypadku szkoleń on-line konsekwencje nie muszą być tak poważne jak w przypadku szkoleń tradycyjnych (delegacje, noclegi, koszty przejazdu). Jednak uczestnicy nierzadko wykorzystują urlop by móc wziąć udział w szkoleniu, a pracodawca kierując pracownika na szkolenie zakłada jego niedostępność w pracy. Odwołanie szkolenia w danym terminie powoduje konieczność poświęcenia dwukrotnie większego czasu pracownika na zdobycie wymaganych kwalifikacji. W przypadku organizacji świadczących usługi to oznacza wynikające z niedostępności pracownika straty.

 

Jak ocenić szkolenie akredytowane

 

Jest wiele modeli oceny inwestycji w rozwój kompetencji pracowników. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i będącym podstawą kolejnych modeli jest model Kirkpatricka.

Model Kirkpatricka

Model ten, że efektywność inwestycji w rozwój pracowników można mierzyć na czterech powiązanych ze sobą sekwencyjnie poziomach:

 1. Poziom reakcji – ten można sprawdzić za pomocą oceny szkolenia przez jego uczestników, weryfikując poziom zadowolenia ankietą poszkoleniową.
 2. Poziom uczenia się – ten weryfikuje się za pomocą testów sprawdzających wiedzę uczestnika przed i po szkoleniu. W przypadku szkolenia akredytowanego sprawdza go również egzamin z danej metody.
 3. Poziom zachowania – można ocenić na podstawie zmiany zachowania pracownika, które pokazuje poziom przełożenia wiedzy na praktykę w miejscu pracy,
 4. Poziom wyników – to poziom, który sprawdza się poprzez weryfikację tego w jaki sposób szkolenie akredytowane pomogło organizacji osiągnąć korzyści biznesowe wpływając na zwiększone przychody lub ograniczone dla organizacji koszty.

Model Kirkpatricka w szkoleniach akredytowanych

W przypadku szkoleń akredytowanych znacznie łatwiej jest zmierzyć poziom 1 (reakcję) i 2 (uczenie się) w odniesieniu do uczestników szkoleń. Te dwa poziomy pokazują zadowolenie ze szkolenia uczestnika i poziom przyswojonej wiedzy. Pozwalając na udział pracownika w szkoleniu pracodawca może zapewnić mu dobrze spędzony czas i zdobyty certyfikat. To zapewnia korzyści uczestnikowi szkolenia.

Jednak dopiero poziomy 3 i 4 pozwalają zweryfikować korzyści wynikające ze szkolenia dla samego pracodawcy. Z punktu widzenia organizacji ważne jest by pracownik był w stanie zastosować zdobytą wiedzę w miejscu pracy, a dodatkowo przyniosło to również wyniki samej organizacji.

By móc osiągnąć korzyści również na poziomie zachowania i wyników potrzebne jest szkolenie, które uczy umiejętności zastosowania metody jak i odpowiednich nawyków.

 

Podsumowanie

W procesie decyzyjnym odnośnie wyboru szkoleń akredytowanych dla pracowników trudnym wydaje się zrozumienie czym się one charakteryzują. Nawet zrozumienie procesu akredytacji firm szkoleniowych nie ułatwia samego zadania decydentom. Pozorna homogeniczność szkoleń akredytowanych jest praktycznie pułapką, powodującą porównanie ofert pod kątem ceny czyli kosztu samego szkolenia.

To co w procesie wyboru zdaje się być uproszczeniem może prowadzić do wyboru usługi, która przy najniższej cenie proponuje również najniższą jakość.

Zgodnie z następującym powiedzeniem, którego autorem jest Benjamin Franklin:

„Gorycz słabej jakości pozostaje na dłużej, niż słodycz niskiej ceny”

Wybór niskiej ceny może narazić na negatywne konsekwencje.

Z tego względu inne kryteria w postaci korzyści wynikających dla szkolenia nie tylko dla pracownika, ale też organizacji jest kluczowym zadaniem decydentów.

https://skills2004.eu/

© 2023, Tomasz Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Jestem na:

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.